Kindgebonden

Directe diensten van De Taallift (kindgebonden) kunnen zijn:
 
 • Vroegsignalering van spraaktaalstoornissen door observatie en extra screening;
 • Het geven van (preventieve) adviezen aan leerling, ouders en leerkracht;
 • Signaleren van beperkingen in de communicatieve redzaamheid van leerlingen en beperkingen in het volgen van onderwijs en het opstellen van passende doelen;
 • Het verrichten van (toelatings)onderzoeken op verzoek van bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, deskundigen;
 • Samen met de leerkracht opstellen van de doelen op communicatieve redzaamheid en taal voor in de klas;
 • Consulteren en/of overleggen met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, leerkrachten en andere deskundigen over de behandeling, de voortgang en de resultaten; (eventueel) verwijzen naar andere deskundigen;
 • Opstellen van de voorgeschreven en intern afgesproken rapportages;
 • In verband brengen van het logopedisch onderzoek met gegevens vanuit andere disciplines;
 • Meedenken en adviseren met betrekking tot taalaanbod en onderwijsplaatsing. De Taallift is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de spraak-, taalontwikkeling en de communicatieve redzaamheid. De verslaglegging van De Taallift is mede bepalend voor de indicatiestelling van de leerling;
 • Beschrijven van een deel van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen;
 • Signaleren van bijkomende hulpvragen (bijv. sociaal emotioneel of weerbaarheid);
 • Bijwonen van zorgoverleg of leerlingbespreking vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise;
 • Deelnemen aan teamvergaderingen en het voeren van oudergesprekken;
 • Verzorgen van passende conceptondersteunende communicatie in de klas;
 • Behandelen van de leerling gedurende een vastgestelde periode volgens het opgestelde handelingsplan met behulp van de oefeningen en trainingen die nodig zijn, zowel individueel als in groepsverband en het vastleggen van de resultaten.